Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér finančný

Mám ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa so zameraním na zahraničný obchod. Absolvovala som štátnicové predmety ako medzinárodné obchodné právo, obchodnú politiku, logistiku, financie a rôzne manažérske zručnosti, ktoré aktuálne využívam aj v praxi.
Moje doterajšie zamestnania mi zabezpečili niekoľkoročnú prax v kompletnom vedení firmy, ako aj kolektívu zamestnancov. Táto prax zahrňuje medzi iným kontakt s našou klientelou, tvorenie obchodných zmlúv, následnú fakturáciu, kompletnú personalistiku, ako aj prípravu podkladov k účtovníctvu. Dlhodobo som bola zamestnaná v medzinárodnej firme, ktorá sa zaoberá výrobou garážových brán a príslušenstva. V danej firme som pracovala na pozícii exportnej koordinátorky a medzi moje úlohy patrilo zabezpečovanie exportu našich produktov a to počnúc prijatím objednávky, jej spracovaním, zadaním produktu do výroby až po finálne expedovanie, t.j.
zabezpečenie prepravy podľa vopred dohodnutých dodacích podmienok (Incoterms). Mojou úlohou bolo medzi inými pravidelný kontakt so zástupcami našej obchodnej siete, jej podpora a rozširovanie. Na základe môjho rýchleho a úspešného napredovania som bola v roku 2012
poverená pozíciou finančného manažéra, ktorá zahrňuje kontrolu pohľadávok a záväzkov spoločnosti, pravidelný kontakt s bankami, denné úhrady záväzkov, faktoring, kontrola cash-flow, vypracovávanie hlásení do bánk a poisťovní a pod. Nadobudla som veľké skúsenosti s vymáhaním pohľadávok spoločnosti ako aj s enormným znižovaním nákladov a to vďaka
rôznym opatreniam, ktoré som vedeniu navrhla. Tieto opatrenia sa vždy v plnej miere odzrkadlili na celkovom fungovaní a finančnom zdraví spoločnosti, ktorá prešla komplexnou reštrukturalizáciou. Počas posledných dvoch rokov môjho pôsobenia v spoločnosti som v podstate zastávala pozíciu krízového manažéra. Moja práca totiž spočívala v dennom riešení náročných personálnych a finančných otázok, ako aj problémov spojených so zabezpečovaním výrobného materiálu, logistikou či úspešným dodržiavaním zmluvných podmienok spojených s aktuálnymi projektmi.
Všetky uvedené skúsenosti som zúročila aj v ďalšom zamestnaní a to na pozícii prevádzkovej riaditeľky a konateľky spoločnosti Danubius Komárno. V úvodných mesiacoch to bol skôr výkon krízového manažéra, nakoľko sa predmetná spoločnosť nachádzala vo veľmi nestabilnejmfinančnej situácii. Je jednou z posledných na Slovensku, ktorej predmetom činnosti je výroba
mäsa a mäsových produktov, vlastný bitúnok a zároveň aj správa siete maloobchodných predajní.
V deň ukončenia spolupráce zamestnávala spoločnosť cca 200 zamestnancov na 60 prevádzkach.
Medzi moje hlavné úlohy patrili pravidelná kontrola stredného manažmentu a externých pracovníkov, rozdeľovanie úloh, schvaľovanie a kontrola došlej pošty a došlých faktúr, správa záväzkov a pohľadávok, správa bankových účtov, denné plánovanie úhrad, asistencia pri výkone auditov (účtovný, ISO atď.), analýza mesačnej výsledovky, kontrola nákladov a výnosov, správa nájomných, úverových, lízingových, obchodných a poistných zmlúv, personalistika, výberové konania na jednotlivé pozície, mzdy, ich kontrola, nastavenie a odsúhlasovanie, komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami, dohľad nad dodržiavaním príslušnej legislatívy, správa BOZP + OP, správa odborných revízií za celú spoločnosť, správa dopravnej flotily a iné.
Vzhľadom na špecifický segment – potravinárska výroba, bol v spoločnosti zavedený komplexný informačný systém QI, ktorý zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva, skladového hospodárstva, klasifikácie, porážky hovädzieho dobytka a ošípanej, rozrábky a ostatnej produkcie. Bola som kontaktnou osobou pre správcu systému v otázkach nastavenia, vývoja, či školenia zamestnancov.
Počas môjho pôsobenia v spoločnosti sme úspešne čerpali nenávratný finančný príspevok v rámci energetického projektu prostredníctvom agentúry SIEA - Slovensko. Rovnako úspešne sme sa zapojili aj do medzinárodného projektu neziskovej organizácie CED – Maďarsko, ktorý bol zameraný na posilnenie cezhraničných hospodárskych a obchodných vzťahov.
Ponúkam Vám svoje komunikačné, organizačné ako aj riadiace schopnosti. Som spoľahlivá, precízna, pracovitá a schopná veľkých výkonov a to aj v náročných stresových situáciách. Rada by som sa však naďalej zdokonaľovala, hoci aj vo sférach, ktoré ešte nepoznám. Som presvedčená, že všetko je otázka ochoty naučiť sa niečo nové, ako aj otázka správnej motivácie. Medzi moje ambície patrí využitie svojich vedomostí a zručností doteraz nadobudnutých, ako aj ich ďalšie rozširovanie.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Maďarsky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér finančný
 • Riaditeľ / manažér podniku
 • Riaditeľ / manažér personálneho oddelenia
 • EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO
Preferované lokalita
 • Dunajská Streda
 • Komárno
 • Nitra
 • Nové Zámky
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156243
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.