Späť na zoznam
Manažér kvality

Manažér kvality

Do stabilnej slovenskej výrobnej spoločnosti hľadáme na pozíciu Manažéra kvality skúseného kandidáta s niekoľko ročnou praxou v oblasti implementácie ISO noriem a legislatívnych požiadaviek do procesu vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly.

Popis práce

 • zodpovedá za kvalitu vo všetkých fázach kontroly
 • definovanie politiky kvality, spracovanie plánov kvality, dodržiavanie kvalitatívnych noriem (vstupná kontrola kvality, procesná kontrola kvality a výstupná kontrola kvality),
 • metodicky riadi vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu v organizácii,
 • zodpovedá za implementáciu požiadaviek ISO a špecifických požiadaviek zákazníka a legislatívnych   požiadaviek,
 • vypracováva a implementuje interné smernice a normy systému kvality a kontroluje ich dodržiavania,
 • plánuje postupy kontrol a skúšok kvality, vyhodnocuje výsledky skúšok a kontrol, formuluje závery a   vypracováva posudky,
 • vyhodnocuje interné audity kvality, definuje príčiny rozdielov, stanovuje nápravné a preventívne opatrenia, zabezpečuje ich implementáciu,
 • vykonáva externé audity dodávateľov, zúčastňuje sa jednaní s dodávateľmi,
 • spolupracuje s audítormi pri externom audite,
 • spracováva podklady, správy a reporty z interných a externých auditov pre vedenie spoločnosti,
 • analyzuje nezhodné výrobky pri výrobe s cieľom zvýšenia kvality výrobkov,
 • spracováva plány riadenia kvality v spoločnosti,
 • analyzuje príčiny zníženia kvality výroby a navrhuje nápravné opatrenia,
 • riadi tím 5 zamestnancov oddelenia Kvality,
 • kontroluje a hodnotení kvality a výsledkov práce podriadených pracovníkov,
 • vytvára finančný plán oddelenia.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • aspoň 4 roky praxe na podobnej pozícii
 • anglický alebo nemecký jazyk na úrovni B2 výhodou
 • znalosti z oblasti projektového riadenia- riadiace zručnosti
 • aktívny prístup k riešeniu problémov
 • plánovacie a organizačné zručnosti
 • precíznosť
  Odborné znalosti v oblasti:
 • manažmentu kvality
 • štandardov pre riadenie kvality
 • integrovaných systémov riadenia
 • finančného plánovania

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
 • notebook, mobilný telefón,
 • motivujúce bonusy k fixnému platu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
2.000 € brutto fix mesačne vrátane variabilnej zložky + ročný bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.