Späť na zoznam
Manažér prevádzky

Manažér prevádzky

Pre nášho klienta, poprednú slovenskú energetickú skupinu, hľadáme skúseného manažéra prevádzky, ktorý bude zodpovedať za plynulý a bezpečný chod v jej menšej spoločnosti (cca 10 zamestnancov).

Popis práce

 • Komplexné riadenie zverenej prevádzky a zodpovednosť za dosahovanie jej výsledkov.

  Prevádzkové zodpovednosti:
 • Zodpovednosť za bezpečný a plynulý chod prevádzky.
 • Príprava podkladov, v prípade zabezpečovanie výber dodávateľov na investičné akcie, opravy, dodávky náhradných dielov a komodít.
 • Zastupovanie spoločnosti pri komunikácii s externých prostredím, nadväzovanie a udržiavanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi, s predstaviteľmi mesta a úradov.
 • Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o tepelnej energetike, zákona o energetike a súvisiacich zákonov a predpisov.
 • Predkladanie návrhov na zvyšovanie efektívnosti a optimalizácie výrobných procesov a iných procesov.
 • Podieľanie sa na spracovaní koncepcie BOZP, požiarnej ochrany a jej vyhodnotení, vykonávanie dohľadu nad jej dodržiavaním.

  Zodpovednosť za ekonomiku:
 • Pravidelné vyhodnocovanie plnenia cieľov, včasné reagovanie v prípade ich neplnenia.
 • Plánovanie, riadenie a kontrolovanie všetkých ekonomicko - technických aktivít v rámci zverenej prevádzky.
 • Zabezpečovanie kalkulácie cien tepelnej energie pre všetky zdroje tepla a odber tepelnej energie a vyhodnotenie ceny tepelnej energie podľa skutočných oprávnených nákladov na výrobu a dodávku.

  Riadenie tímu:
 • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie a rozvoj podriadených zamestnancov, zodpovednosť za ich výsledky.
 • Poskytovanie adekvátnych zdrojov na výkon pracovných činností zamestnancov, dohľad nad ich efektívnym využívaním.

  Iné:
 • Vyžadovanie očakávaného správania a výkonu, byť príkladom v postojoch a hodnotách.
 • Zabezpečovanie včasného a kvalitného reportingu pre top manažment.
 • Sledovanie trhu, zmeny cien a legislatívy a implementácia poznatkov v rámci spoločnosti.
 • Implementovanie princípov risk policy v rámci spoločnosti.
 • Plnenie ďalších úloh a prác podľa pokynov nadriadeného.
 • Dodržiavanie smerníc skupiny.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti elektroenergetika, tepelná energetika.
 • Prax minimálne 3 roky praxe na podobnej pozícii v oblasti energetika, elektroenergetika, tepelná energetika
 • Veľký dôraz na tímovú prácu.
 • Vedenie tímu zamestnancov, minimálne 3 roky.
 • Znalosť a prehľad finančných ukazovateľov.
 • Proaktívny a iniciatívny prístup k práci.

Ponúkané benefity

 • Medzinárodné a dynamické pracovné prostredie.
 • Služobné motorové vozidlo.
 • Iné benefity.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 2.500€ brutto fix mesačne + ročná odmena podľa hospodárskych výsledkov spoločnosti.
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.