Späť na zoznam
Vedúci/a laboratória (celulárna kryobiológia)

Vedúci/a laboratória (celulárna kryobiológia)

Máte prax na pozícii vedúceho / vedúcej laboratória a ste otvorený/á pre nové príležitosti? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • riadenie činnosti vyplývajúce z realizácie činnosti spoločnosti v rámci laboratórnych prác v zmysle príslušnej platnej legislatívy a správnej výrobnej praxe,
  - zodpovednosť za personálne obsadenie, za doškoľovanie a odborný výcvik pracovníkov riadeného úseku,
  - príprava plánov činností pracovníkov oddelenia, kontrola a vyhodnocovanie ich plnenia,
  - zabezpečenie spracovania, vyšetrenia a uchovávania CBU a ďalších produktov spoločnosti s dôrazom na kvalitu pripraveného produktu,
  - zabezpečenie archivácie dokumentácie a materiálu, ktoré súvisia s laboratórnymi prácami, pričom systém označovania uchovávaných produktov musí vylúčiť riziko zámeny,
  - riadenie a zodpovednosť za externé vyšetrenia produktov,
  - účasť na vypracovaní programu zabezpečenia kvality a na vypracovaní štandardných pracovných postupov (ŠPP) v zmysle zásad správnej výrobnej praxe (SVP),
  - zodpovednosť za dodržiavanie programu zaistenia kvality a za dodržiavanie ŠPP,
  - spolupráca pri vypracovávaní systému kontroly akosti zabezpečujúcom akosť produktov, najmä priebežných kontrol,
  - optimalizácia činností oddelenia, v spolupráci s ostatnými oddeleniami spoločnosti návrh zmien v metodikách, v prístrojovom a priestorovom vybavení oddelenia,
  - zodpovednosť za zavádzanie zmien a nových postupov v riadenom oddelení,
  - účasť na tvorbe a aktualizácii ŠPP v zmysle príslušnej platnej legislatívy a SVP,
  - príprava rozpočtov a plánov za riadené oddelenie, zodpovednosť za ich dodržiavanie a plnenie,
  - spolupráca s orgánmi štátnej správy a poskytovanie potrebnej súčinnosti,
  - v rozsahu svojich povinností kontakt so zmluvnými a obchodnými partnermi,
  - zodpovednosť za včasné, správne a úplné odovzdanie podkladov oddelenia ostatným oddeleniam,
  - zodpovednosť za stav vybavenia a zariadenia laboratória, za laboratórne postupy, za laboratórnu dokumentáciu,
  - zodpovednosť za riadnu obsluhu prístrojov a zariadení laboratória,
  - zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za dodržiavanie protipožiarnych predpisov a za používanie primeraných ochranných pomôcok na riadenom úseku,
  - zodpovednosť a zabezpečenie zbierania, skladovania, odstraňovania a dekontaminácie odpadu, ako aj za záznamov o týchto činnostiach,
  - zodpovednosť za dokumentáciu (výsledky vyšetrení) vydanú klientom,
  - spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti, zodpovednosť za činnosť riadeného oddelenia.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • VŠ II. stupňa – farmácia, prírodné vedy, chémia,
 • prax min. 3 roky v podobnej oblasti – laboratórium,
 • schopnosť vykonávať administratívne činnosti spojené s výkonom práce v plnom rozsahu,
 • samostatnosť, ochota vzdelávať sa, analytické myslenie, schopnosť samostatne rozhodovať, zodpovednosť za zverené úlohy, vysoké pracovné nasadenie, časová flexibilita,
 • schopnosť nadväzovať a udržiavať medziľudské vzťahy v pozitívnom smere vo vzťahu k spoločnosti (zamestnávateľovi),
 • schopnosť dodržiavať platnú legislatívu súvisiacu s výkonom činnosti (najmä príprava transfúznych liekov, výroba zdravotníckych pomôcok) a prispôsobovať sa potrebným zmenám
 • užívateľská znalosť PC.

Ponúkané benefity

 • práca v medzinárodnej spoločnosti,
 • stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ,
 • dlhodobá pracovná perspektíva,
 • možnosť kariérneho rastu.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná biotechnologická firma.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP prípadne dohodou
Mzda
od 1.800€ + variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.