Všetky články probs-smernica-transparentnost-odmenovania
júl 2023

Zníži nová povinnosť zamestnávateľov podľa smernice EU platové rozdiely mužov a žien?

Platová rovnosť a transparentnosť v odmeňovaní boli témy, ktoré boli vždy spájané najmä s porovnávaním platov mužov a žien.

Právo na rovnakú odmenu pre ženy a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je dokonca zakotvené v článku 157 ZFEÚ a v smernici 2006/54/ES o rovnosti odmeňovania, avšak samotné uplatňovanie smernice v praxi bolo a je náročné a problematické.

Podľa zistení Európskej únie, ženy za hodinu práce zarábajú v priemere o 13% menej v porovnaní s mužmi. Podľa z dostupných údajov v roku 2023 sú najmenšie platové rozdiely v krajinách Európskej únie medzi mužmi a ženami v Rumunsku (3,6%) a naopak najvyššie v Estónsku (20,5%), Luxembursku sa rozdiel v odmeňovaní podarilo zmazať. Na Slovensku sú rodovo podmienené platové rozdiely vysoko nad priemerom EU (16,6%).

Preto sa téme platovej rovnosti a transparentnosti venuje Európska únia dlhodobo a snaží sa tento problém prostredníctvom schválených smerníc riešiť. Smernice sú zamerané predovšetkým na dva hlavné problémy – rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a celkovú transparentnosť odmeňovania.

Zamestnávatelia budú musieť hlásiť príjmy pracovníkov

Jedným z ďalších významných opatrení na znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien je smernica, týkajúca sa transparentnosti odmeňovania, ktorú Rada EÚ prijala 11. apríla 2023. Smernica by mala pomôcť práve v boji proti diskriminácii v odmeňovaní, ako aj pri odstraňovaní rozdielu v odmeňovaní žien a mužov.

Podľa tejto smernice bude každý zamestnávateľ v súvislosti s odmeňovaním povinne podávať príslušnému orgánu správu. Ak zamestnáva viac ako 250 zamestnancov, správu bude podávať každý rok, ak zamestnáva viac ako 150 zamestnancov, tak správu bude podávať každé tri roky. Firiem s menším počtom zamestnancov sa podávanie správ zatiaľ netýka, ale do budúcna sa predpokladá, že povinnosť sa bude vzťahovať aj na ne.

Ešte nie je zrejmé, akému správnemu orgánu sa správy budú predkladať, avšak smernica neukladá členským štátom povinnosť zriadiť na tieto účely nové inštitúcie. Naopak, dáva možnosť prevziať túto povinnosť už zriadeným orgánom vrátane sociálnych partnerov v danej krajine v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou.

Opatrenia na zníženie platového rozdielu a uplatnenie náhrady škody

Ak sa podľa predložených správ zistí, že sú ženy na rovnakej pracovnej pozícii platené minimálne o 5% menej ako muži a zamestnávateľ na to nemá objektívne dôvody (rodovo neutrálne kritériá ako je výkonnosť a schopnosť), je povinný prijať opatrenia vo forme spoločného posúdenia odmeňovania, ktoré vykoná v spolupráci so zástupcami pracovníkov.

Podľa prijatej smernice majú tiež pracovníci, ktorí boli obeťami rodovej diskriminácie v odmeňovaní, nárok na náhradu v podobe úplného vymoženia nevyplatenej odmeny, ako aj súvisiacich prémií alebo vecných plnení.

Smernica upravuje aj dôkazné bremeno, ktoré v prípadoch diskriminácie v odmeňovaní doteraz zvyčajne znášal zamestnanec. Podľa smernice bude odteraz na zamestnávateľovi, aby preukázal, že neporušil pravidlá EÚ o transparentnom odmeňovaní a rovnakej odmene pre obe pohlavia. Sankcie za porušenie smernica nešpecifikuje, ale aby boli účinné, mali by byť primerané natoľko, aby odrádzali od platovej diskriminácie a mali by zahŕňať aj pokuty.

Uvidíme teda, či smernica po uvedení do praxe naozaj pomôže znížiť platovú diskrimináciu medzi mužmi a ženami.

Zdroje informácií:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200227STO73519/ake-velke-su-v-eu-platove-rozdiely-medzi-muzmi-a-zenami-infografika

https://www.consilium.europa.eu/sk/infographics/pay-transparency/

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2023/04/24/gender-pay-gap-council-adopts-new-rules-on-pay-transparency/

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.