Všetky články probs-davka-rodicovske
november 2023

Rodičovský príspevok

Trojicu článkov týkajúcich sa sociálnych dávok, ktoré majú pomôcť najmä rodičom a budúcim rodičom zorientovať sa v tejto problematike, uzatvárame témou Rodičovský príspevok. Článok pre nás opäť pripravila naša externá spolupracovníčka, právnička JUDr. Michaela Nadubinská.

Čo je rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát ňou prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, a to do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich, v špecifických prípadoch stanovených zákonom o rodičovskom príspevku (zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Keďže ide o štátnu sociálnu dávku, nemusíte pri nej splniť podmienku platenia poistného do sociálnej poisťovne. Ak vám aj teda nevznikol nárok na materské, môžete požiadať po narodení dieťaťa o rodičovský príspevok. Jeho suma bude však nižšia ako v prípade, ak rodičovský príspevok nadväzuje na materské. Aktuálne (11/2023) od 1.8.2023 ide o sumu 345,20 eur v prípade, ak sa nevyplácalo materské a o sumu 473,30 eur, ak sa vyplácalo materské. Ak máte materské nižšie ako je výška rodičovského príspevku, môžete požiadať o dorovnanie dávky do sumy rodičovského príspevku.

Na koľko detí je možné poberať rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok sa vypláca len za jedno dieťaťa, aj keď máte viac detí do 3 rokov. Zvyšuje sa len v prípade naraz narodených detí (dvojičky, trojičky), a to o 25% za na každé ďalšie dieťa. Nárok na rodičovský príspevok má len jeden z rodičov, a to podľa ich dohody.

Ako požiadať o rodičovský príspevok

Tlačivo žiadosti o rodičovský príspevok je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť môže byť podaná písomne v papierovej podobe, e-mailom – vo forme skenu podpísanej žiadosti alebo elektronicky – prostredníctvom portálu slovensko.sk, tu je však potrebné disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať aj spätne, max. však za obdobie šiestich mesiacov.

Vyplácanie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na rodičovský príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Obmedzenie práce počas poberania rodičovského príspevku

Počas poberania rodičovského príspevku môžete pracovať – ako zamestnanec na plnom alebo skrátenom pracovnom úväzku alebo podnikať ako SZČO. Výška príjmu zo zárobkovej činnosti nie je nijako obmedzená.

Autor článku: JUDr. Michaela Nadubinská, právnička

Ďalšie inšpirácie pre rodičov a budúcich rodičov:

👉 Tehotenské a materské – kedy mám nárok na tieto dávky?

👉 Otcovské a otcovská dovolenka – viete, kedy máte na ne nárok?