Všetky články probs-tehotenske-a-materske-kedy-mam-narok-na-tieto-davky
december 2023

Tehotenské a materské - kedy mám nárok na tieto dávky? 

Narodenie dieťatka. Začína sa vám nová etapa života. V tomto finančne náročnom období máte nárok na viaceré dávky sociálneho zabezpečenia. V tomto článku, ktorý pre vás opäť pripravila naša externá spolupracovníčka, právnička JUDr. Michaela Nadubinská, sa dočítate o dávkach tehotenské a materské – o tom, aké podmienky musíte splniť, aby vám boli priznané.

Tehotenské

Ochranná lehota

Od apríla 2021 majú tehotné ženy nárok na nový príspevok v rámci sociálneho zabezpečenia, tzv. tehotenské. Nárok na tehotenské vzniká od prvého dňa 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, teda po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Na to, aby vám bolo tehotenské priznané a poskytnuté, musíte byť na začiatku 13. týždňa tehotenstva nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Zároveň musíte byť nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných 2 rokoch.

Ak vám nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, ochranná lehota je osem mesiacov.

Ako o tehotenské požiadať?

Tlačivo žiadosti o tehotenské má k dispozícii váš ošetrujúci lekár – gynekológ, ktorý vám ho poskytne po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva a potvrdí na ňom očakávaný termín pôrodu. Na tomto tlačive následne vyplníte svoje osobné údaje a podpíšete ho.

Tlačivo žiadosti o tehotenské nemusíte predkladať svojmu zamestnávateľovi, pretože zamestnávateľ do žiadosti o tehotenské žiadne údaje nedopĺňa.

Podpísané a vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Ak ste zamestnaná, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne sa určuje podľa sídla vášho zamestnávateľa. Ak ste živnostníčka, teda SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, príslušná je pobočka Sociálnej poisťovne podľa vášho trvalého pobytu.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky prostredníctvom e-formulára – Žiadosť o tehotenské. Je potrebné ho vyplniť po prihlásení sa s občianskym preukazom s aktivovaným čipom na portáli elektronických formulárov Sociálnej poisťovne. V prípade, ak nemáte aktivovaný čip na občianskom preukaze, žiadosť môžete podať aj vyplnením vyššie spomenutého e-formulára s pomocou mobilného telefónu, ktorého číslo je povinný údaj pri vo formulári.

Súbeh s inými príjmami

Tehotenské je možné poberať súbežne s inými príjmami. Tehotná žena má nárok na tehotenské súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Ak ste na rodičovskej dovolenke s iným dieťaťom, môžete poberať tehotenské popri rodičovskom príspevku – poberanie rodičovského príspevku sa ukončí až mesiacom, za ktorý budete poberať materské. Ďalej je možné poberanie tehotenského príspevku spolu s nemocenským, ak ste práceneschopná. Tehotenské môžete poberať aj spolu s materským, ktoré začnete čerpať v období 8 až 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Do dňa pôrodu budete poberať materské aj tehotenské.

Ukončenie poberania tehotenského

Poberanie tehotenského príspevku sa končí ukončením tehotenstva. Po skončení tehotenstva ošetrujúci lekár – gynekológ vystaví potvrdenie o skončení tehotenstva, v ktorom potvrdí dátum ukončenia tehotenstva – dátum pôrodu. Toto potvrdenie je potrebné doručiť do pobočky sociálnej poisťovne, ktorá vyplácala tehotenské, opäť osobne alebo elektronicky.

Materské

Podmienky na poskytovanie materského sú rovnaké ako pri tehotenskom príspevku. Nárok na materské má tehotná žena, ktorá je na začiatku 6., resp. 8. týždňa pred termínom pôrodu nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a v posledných 2 rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní pred pôrodom.

Ochranná lehota

Ak vám zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, nárok na materské máte v prípade, ak ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu prešlo menej ako osem mesiacov od zániku nemocenského poistenia.

Nedoplatky

V prípade, ak si uplatníte nárok na materské ako živnostníčka, prípadne dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nemôžete mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni na odvodoch. Nedoplatok, ktorý je nižší ako 5 eur, sa toleruje.

Ako dlho sa bude vyplácať materské?

Dĺžka materskej dovolenky je zákonom stanovená na 34 týždňov, pre osamelé ženy je to 37 týždňov a ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí, majú nárok na 43 týždňov. Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, máte nárok na materské po celú dobu, t.j. 34, 37 alebo 43 týždňov. Ak ale nastúpite na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské vám zanikne uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu. Ak ste osamelá matka, uplynutím 31 týždňov, a ak ste porodili dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Preto neodporúčame nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Ohlásenie materskej dovolenky zamestnávateľovi

Plánovaný nástup na materskú dovolenku je potrebné oznámiť zamestnávateľovi minimálne jeden mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od gynekológa. Podľa Zákonníka práce je tehotnou zamestnankyňou zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. V písomnom oznámení pre zamestnávateľa by ste mali uviesť v ktorom týždni sa nachádzate, kedy plánujete nástup na materskú dovolenku, dátum a podpis a priložiť lekárske potvrdenie. Zamestnankyňa, ktorá písomne oznámila tehotenstvo zamestnávateľovi, mu nie je povinná dodatočne predkladať ďalšie potvrdenia.

Po písomnom oznámení tehotenstva zamestnávateľovi získava tehotná žena nárok na ochrannú lehotu, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ochranná lehota pre prípad výpovede platí od doručenia oznámenia o tehotenstve a počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ je povinný tehotnej zamestnankyni poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, pokiaľ nie je možné toto vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času.

Žiadosť o materské

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, nie však automaticky, o materské si musíte požiadať.

Tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské” vám vystaví gynekológ na tehotenskej poradni, a to spravidla 8 – 6 týždňov pred pôrodom (v 32. týždni tehotenstva, prípadne skôr). Lekár uvedie v žiadosti aj dátum očakávaného dňa pôrodu.

Vy do žiadosti doplníte nasledovné údaje: dátum, odkedy si uplatňujete nárok na materské a spôsob výplaty materského. Ďalej vyplníte a podpíšete Vyhlásenie poistenca, ktoré sa nachádza na druhej strane žiadosti. Ak ste zamestnaná, predložíte žiadosť svojmu zamestnávateľovi, aby ju vyplnil a podpísal Potvrdenie zamestnávateľa.

Žiadosť o materské je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou príslušnej pobočke – nie je to povinnosťou zamestnávateľa, ale môžete sa s ním dohodnúť, že potvrdenie za vás podá.

V prípade zamestnanej ženy je príslušnou pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba sa obracajú na pobočku podľa svojho trvalého pobytu. Fyzická osoba v ochrannej lehote predloží žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá naposledy vykonávala nemocenské poistenie.

Práca popri materskej dovolenke

Pri poberaní dávky materského je možné mať iný príjem, podnikať či pracovať. Má to však svoje podmienky. Tou prvou je, že to nesmie byť príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa vyplácajú materské dávky. (V prípade, ak chcete pracovať u rovnakého zamestnávateľa, musíte uzavrieť novú pracovnú alebo inú zmluvu, kde si dohodnete zásadne iný druh práce alebo pracovať na živnosť.)

Druhú podmienku určuje dôvod, pre ktorý sa materské poskytuje. Je ním starostlivosť o narodené dieťa, ktorá musí byť zabezpečená osobou poberajúcou dávku, a nie inou osobou, napríklad opatrovateľkou. V takomto prípade dieťa nemôže navštevovať škôlku alebo jasle. Práca popri materskej dovolenke by mala mať pohyblivý pracovný čas, určitú flexibilitu, prípadne by mohla byť vykonávaná z domu.

V prípade matky živnostníčky, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka „nemať príjem“ z podnikania. Mamička – živnostníčka môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Táto mamička živnostníčka v období, v ktorom sa poberá materské, neplatí ani poistné do sociálnej poisťovne.

V čase poberania materského, nie je možné súčasne poberať nemocenské, ošetrovné, ani dávku v nezamestnanosti. V prípade, ak je v rodine viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok, a to ani druhým rodičom.

Materské môžu čerpať aj otcovia (otcovská dovolenka), viac sa o nej dozviete v nasledujúcom článku, ktorý bude venovaný otcovskej dovolenke a rodičovskej dovolenke.

Autor článku: JUDr. Michaela Nadubinská, právnička

Ďalšie inšpirácie pre rodičov a budúcich rodičov:

👉 Otcovské a otcovská dovolenka – viete, kedy máte na ne nárok?

👉 Rodičovský príspevok

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.