Všetky články probs-kedy-mozem-dostat-vypoved-a-mam-narok-na-odstupne
august 2023

Kedy môžem dostať výpoveď a mám nárok na odstupné?

Nočná mora každého zamestnanca. Zavolal si vás šéf a povedal vám, že končíte. Nie z vlastnej vôle, ale pretože to chce niekto iný. V tomto článku, ktorý pre vás opäť pripravila naša externá spolupracovníčka, právnička JUDr. Michaela Nadubinská, si môžete overiť, či skončenie pracovného pomeru je v súlade so zákonom a povieme si aj, aké máte práva pri skončení pracovného pomeru.

Právne možnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže legálne s vami skončiť pracovný pomer nasledovnými spôsobmi: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď iba z dôvodu, ktorý je uvedený v § 63 Zákonníka práce. Patria sem najmä organizačné dôvody (zmeny, pri ktorých sa zamestnanec stane nadbytočným), zdravotné dôvody na strane zamestnanca, ale aj neuspokojivé plnenie pracovných úloh alebo porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca.

Výpovedná doba

Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa platia iné výpovedné doby ako pri výpovedi zo strany zamestnanca.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce (organizačné dôvody) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, sa odvíja od toho, ako dlho pracuje u aktuálneho zamestnávateľa.

trvanie pracovného pomeruvýpovedná doba z organizačných alebo zdravotných dôvodov
menej ako 1 rok1 mesiac
1 – 5 rokov2 mesiace
viac ako 5 rokov3 mesiace
Dĺžka výpovednej doby v závislosti od trvania pracovného pomeru – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z organizačných alebo zdravotných dôvodov

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov (neuspokojivé plnenie pracovných úloh alebo porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca) je 2 mesiace, ak ste pracovali u zamestnávateľa najmenej 1 rok. Ak menej, je 1 mesačná.

Uvedené lehoty sú zákonné. Je možné, že zamestnávateľ vám poskytuje dlhšie výpovedné lehoty. Nájdete ich v interných predpisoch vášho zamestnávateľa – kolektívnej zmluve alebo v internej smernici zamestnávateľa týkajúcej sa jeho personálnej politiky.

Ako sme si povedali už predchádzajúcom článku, výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Nájdete v ňom aj informácie, čo sú to výpovedné lehoty a ako sa počítajú

Kedy nemôžete dostať výpoveď?

Pokiaľ ste v tzv. ochrannej dobe, nemôže vám dať zamestnávateľ výpoveď. Ide o prípady: práceneschopnosti, tehotenstva (zamestnankyňa však musí zamestnávateľovi tehotenstvo písomne oznámiť a doložiť lekárskym potvrdením), materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky, osamelých zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky, zamestnancov dlhodobo uvoľnených na výkon verejnej funkcie. Ďalej ide o krízové situácie (napr. hrozí vojna, vojnový stav, núdzový stav), ak zamestnanec bol povolaný vykonávať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Zamestnanec nemôže dostať výpoveď ani počas dobrovoľnej vojenskej prípravy, ani zamestnanec pracujúci v noci, ktorý bol uznaný za dočasne nespôsobilého na nočnú prácu (vyžaduje sa lekársky posudok).

Ak je zamestnancovi daná výpoveď ešte pred začatím ochrannej doby a výpovedná doba by sa mala skončiť počas ochrannej doby, pracovný pomer trvá a skončí sa až uplynutím posledného dňa ochrannej doby. Príklad: Zamestnankyňa dostala výpoveď, pracovný pomer mal skončiť dňa 31.8.2023. Predtým 1.8.2023 oznámila zamestnávateľovi tehotenstvo, potom nastúpila na materskú a rodičovskú dovolenku. Pracovný pomer sa skončí až uplynutím rodičovskej dovolenky.

Aj v prípade, ak je zamestnanec v ochrannej dobe, môže dostať výpoveď z organizačných dôvodov, ak sa zamestnávateľ zrušuje. Ak sa zamestnávateľ premiestňuje, môže dostať výpoveď osamelá zamestnankyňa alebo zamestnanec, ktorí starajú o dieťa mladšie ako tri roky, alebo zamestnanec, ktorý bol uznaný za dočasne nespôsobilého na nočnú prácu, alebo zamestnanec, u ktorého sú dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru.

Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnávateľ počas predchádzajúcich šiestich mesiacov zamestnanca upozornil na možnosť výpovede. To neplatí, ak ak ide o tehotnú zamestnankyňu, zamestnankyňu na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke alebo o zamestnanca na otcovskej alebo rodičovskej dovolenke.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru z dôvodu, ktorý je uvedený medzi dôvodmi skončenia pracovného pomeru výpoveďou (§ 63 ods. 1 písm. a) až c) a f) Zákonníka práce, t.j. organizačné dôvody a zdravotné dôvody na strane zamestnanca) sa často nazýva aj „výpoveď dohodou“. V takejto Dohode o skončení pracovného pomeru musí byť daný dôvod skončenia pracovného pomeru uvedený. Jedno vyhotovenie dohody musí dostať zamestnanec.

Odstupné

Ak zamestnanec končí pracovný pomer bez toho, aby si odchod z práce sám zavinil, má nárok na odstupné. Ide najmä prípady skončenia pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov. Výška odstupného závisí od toho, ako dlho bol zamestnaný.

V prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou z organizačných alebo zdravotných dôvodov je výška odstupného stanovená nasledovne:

trvanie pracovného pomeruvýška odstupného
2 – 5 rokovpriemerný mesačný zárobok
5 – 10 rokov2-násobok priemerného mesačného zárobku
11 – 20 rokov3-násobok priemerného mesačného zárobku
viac ako 20 rokov4-násobok priemerného mesačného zárobku
Výška odstupného v závislosti od trvania pracovného pomeru – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z organizačných alebo zdravotných dôvodov

V prípade skončenia pracovného pomeru dohodou z organizačných alebo zdravotných dôvodov (tieto dôvody skončenia pracovného pomeru musia byť v dohode uvedené), je výška odstupného nasledovná:

trvanie pracovného pomeruvýška odstupného
menej ako 2 rokypriemerný mesačný zárobok
2 – 5 rokov2-násobok priemerného mesačného zárobku
5 – 10 rokov3-násobok priemerného mesačného zárobku
10 – 20 rokov4-násobok priemerného mesačného zárobku
viac ako 20 rokov5-násobok priemerného mesačného zárobku
Výška odstupného v závislosti od trvania pracovného pomeru – skončenie pracovného pomeru dohodou z organizačných alebo zdravotných dôvodov

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne a to vtedy, ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

Skončenie v skúšobnej dobe

Rovnako ako pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca, aj zo strany zamestnávateľa je možné skončenie v skúšobnej dobe. Tá býva spravidla trojmesačná, u vedúcich zamestnancov šesťmesačná, ale radšej si jej dĺžku overte v pracovnej zmluve. Skončenie je možné kedykoľvek počas skúšobnej doby.

Hľadanie novej práce

Je jasné, že strata práce nie je nič pozitívneho. Skúste ju ale zobrať ako šancu na nový začiatok.

Ak ste dostali výpoveď, máte právo na pracovné voľno na vyhľadanie nového pracovného miesta v dĺžke pol dňa za týždeň. V prípade výpovede z organizačných alebo zdravotných dôvodov ide o pracovné voľno s náhradou mzdy, v ostatných prípadoch ide o pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Pri hľadaní novej práce vám pomôže aj pracovný posudok. Zamestnávateľ je povinný vám vydať pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. O jeho vydanie môžete požiadať aj keď u zamestnávateľa ešte pracujete, a to najskôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list, ktorý obsahuje dôležité informácie pre úrad práce alebo sociálnu poisťovňu – napr. počet odpracovaných rokov, počet dní práceneschopnosti, zrážky zo mzdy a ich poradie v prospech konkrétnych spoločností, vyplácané odchodné a podobne.

Autor článku: JUDr. Michaela Nadubinská, právnička

Ďalšie inšpirácie, ktoré môžete využiť pri hľadaní novej práce:

👉 Ako napísať dobrý životopis.

👉 Úspešný pracovný pohovor do zamestnania

👉 Ako sa pripraviť na otázky, ktoré určite dostanete na pracovnom pohovore?

👉 Ako mám postupovať, keď chcem dať výpoveď v práci?

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.