Všetky články probs-chcem-dat-vypoved-v-praci
máj 2023

Ako mám postupovať, keď chcem dať výpoveď v práci?

Rozhodnutie ku zmene práce nebýva ľahké. Ale ak už sa k tomuto kroku odhodláte a prijmete novú pracovnú výzvu, pred novým začiatkom je nevyhnutné skončiť svoje aktuálne zamestnanie. Naša externá spolupracovníčka, právnička JUDr. Michaela Nadubinská vám poradí, aké máte možnosti skončenia pracovného pomeru.

Dohoda alebo výpoveď?

Aj keď všeobecne hovoríme, že ideme „dať výpoveď v práci“, pracovný pomer môžeme skončiť aj „dohodou“. Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce) a Výpoveď (§ 61 Zákonníka práce) sú najviac využívanými možnosťami skončenia pracovného pomeru.

Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že dohodnúť sa musia dvaja, preto dohodu musíte podpísať vy aj váš zamestnávateľ. Výpoveď je tzv. jednostranným právnym aktom, ktorým zamestnávateľovi oznamujete, že pôsobenie u neho ukončujete. Dohoda aj Výpoveď musia mať písomnú formu. Vzor Dohody alebo Výpovede si môžete vyhľadať na rôznych internetových portáloch venujúcim sa hľadaniu práce.

Výpoveď

V tomto prípade je podstatné zdôrazniť, že ako zamestnanec môžete dať výpoveď svojmu zamestnávateľovi z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musíte podať písomne.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Ak chcete ukončiť pracovný pomer dohodou, aj v tomto prípade to musíte to urobiť písomne. Vzor Dohody o skončení pracovného pomeru si môžete vyhľadať na internete, ako už bolo spomenuté, alebo môžete požiadať o jej vyhotovenie personálne oddelenie spoločnosti, u ktorej chcete skončiť pracovný pomer. Ak si zvolíte druhú možnosť, v žiadosti o vyhotovenie Dohody o skončení pracovného pomeru nezabudnite uviesť želaný dátum skončenia pracovného pomeru. Možnosť voľby dňa skončenia pracovného pomeru je ďalším rozdielom dohody oproti výpovedi. V Dohode o skončení pracovného pomeru si môžete zvoliť akýkoľvek dátum skončenia pracovného pomeru. S ním však musí váš zamestnávateľ ako druhá zmluvná strana súhlasiť, a preto je potrebné si dátum odchodu vopred odsúhlasiť so svojim nadriadeným.

Výpovedné lehoty

Výpoveď z pracovného pomeru má v Zákonníku práce pevne stanovené lehoty, tzv. výpovedné doby, ktoré musíte vy, ako aj váš zamestnávateľ, rešpektovať. Ak podávate výpoveď, dĺžka výpovednej doby závisí od toho, ako dlho u zamestnávateľa pracujete. Ak pracujete u aktuálneho zamestnávateľa menej ako jeden rok, máte jednomesačnú výpovednú dobu. Ak dlhšie ako jeden rok, výpovednú dobu máte dvojmesačnú.

Treba mať na pamäti, že bez ohľadu na to, kedy výpoveď podáte, výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Čo to konkrétne znamená? Je jedno, či výpoveď podávate v prvý deň mesiaca alebo v posledný, v každom prípade sa výpovedná doba začína počítať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Konkrétne to znamená, že ak podáte výpoveď napríklad 15. mája, výpovedná doba sa začína počítať od 1. júna a pracovný pomer vám končí 30. júna, ak pracujete menej ako rok. Ak pracujete viac ako jeden rok, končí vám pracovný pomer 31. júla.

Ako doručiť výpoveď

Najjednoduchšou formou je doručenie osobne priamo na pracovisku, vášmu priamemu nadriadenému alebo zamestnancovi personálneho oddelenia. Majte pripravené dve kópie výpovede a na svoju kópiu si nezabudnite dať podpísať prevzatie výpovede, a to podpisom osoby, do rúk ktorej výpoveď podávate. Svoju kópiu výpovede si určite uložte.

Ak vám nevyhovuje osobné doručenie výpovede, pošlite ju poštou doporučene na adresu vášho zamestnávateľa. Podací lístok si uschovajte.

Výpoveď podaná e-mailom je tiež platná, musí však obsahovať váš elektronický podpis alebo elektronickú pečať. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu za elektronický podpis možno zaradiť aj také formy elektronického podpisu, ktoré zákon (§ 3, § 4 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov) nedefinuje, záväznosť rozhodnutí Najvyššieho súdu je však sporná, preto by som sa na doručenie e-mailom s podpisom nespĺňajúcim znaky zákona o elektronickom podpise nespoliehala a odporúčala podať výpoveď osobne alebo poštou.

Skončenie v skúšobnej dobe

Ak pracujete u súčasného zamestnávateľa menej ako tri mesiace a máte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, je možné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Spravidla býva trojmesačná, u vedúcich zamestnancov šesťmesačná, ale radšej si jej dĺžku overte v pracovnej zmluve. Počas trvania skúšobnej doby môžete pracovný pomer skončiť kedykoľvek, je to však tiež potrebné zamestnávateľovi písomne oznámiť aspoň tri dni predo dňom, keď si želáte pracovný pomer skončiť.

Ďalšie možnosti skončenia pracovného pomeru

Zákonník práce uvádza aj iné možnosti ukončenia pracovného pomeru, najmä zo zdravotných dôvodov, ďalej z dôvodov nevyplatenia mzdy alebo náhrady mzdy. Tento článok je však zameraný na prehľad najčastejšie využívaných možností pre skončenie pracovného pomeru.

Rozmysleli ste si to?

A ešte jedna rada na záver. Ak by ste si odchod zo zamestnania po doručení výpovede z akýchkoľvek dôvodov rozmysleli, máte možnosť výpoveď odvolať. S odvolaním výpovede však musí zamestnávateľ súhlasiť. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba tiež urobiť písomne. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak ste podpísali Dohodu o skončení pracovného pomeru, ale chcete v zamestnaní zostať a zamestnávateľ vám to umožní.

Autor článku: JUDr. Michaela Nadubinská, právnička

Ďalšie inšpirácie, ktoré môžete využiť pri hľadaní novej práce:

👉 Ako napísať dobrý životopis.

👉 Úspešný pracovný pohovor do zamestnania

👉 Ako sa pripraviť na otázky, ktoré určite dostanete na pracovnom pohovore?

👉 Kedy môžem dostať výpoveď a mám nárok na odstupné?

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.